Nieuwsbericht

Masterclass beantwoordt vier hoe-vragen over zorgvernieuwing

Geplaatst op: 23 december 2019


Persbericht

Meestal staan  op congressen inhoudelijke vragen over zorgvernieuwing centraal: Welke zorgverschuiving en welk zorgpad betreft de vernieuwing? En wat is de meerwaarde daarvan voor gezondheid van patiënten, kwaliteit van zorg en zorgkosten? Dat is niet het geval bij de masterclass op 12 maart, 16 april en 14 mei 2020 (in totaal drie dagdelen). Samen met collega’s Marius Buiting en Wim Schellekens gaat prof. Guus Schrijvers in op vier hoe-vragen:

 • Hoe ontwerp ik een pilotproject?
 • Hoe meet ik de meerwaarde ervan?
 • Hoe verspreid ik een geslaagd pilotproject binnen de eigen regio naar andere, zorgaanbieders en naar andere groepen patiënten?
 • Hoe kan VWS, een andere overheidsinstantie, een grote zorgverzekeraar of een beroepsvereniging het beste een geslaagde regionale implementatie nationaal opschalen?

Het beantwoorden van deze vier vragen heeft een hoge urgentie voor beleidsmakers:

 • Pilots worden nog al eens ontworpen zonder draagvlak van professionals en zonder uitzicht op verduurzaming
 • De meerwaarde wordt zelden op een gedegen manier gemeten
 • De regionale verspreiding loopt vaak van geen kant vanwege verkeerde financiële prikkels,  IT-systemen die niet met elkaar kunnen praten en bestuurlijke silo-vorming.
 • Nationale opschaling staat haaks op de filosofie van laat duizend bloemen bloeien

Deze masterclass beoogt tips van docenten en deelnemers over het voetlicht te brengen met een hoog gehalte van yes, we can

Deze interprofessionele Masterclass is niet bedoeld om standaardkennis en-vaardigheden over te dragen. Die staat reeds in handboeken en komt aan de orde in HBO- en universitaire opleidingen en in specifieke cursussen voor beginners. De docenten Marius Buiting, Wim Schellekens en Guus Schrijvers gaan ervan uit dat de Masterclass- deelnemers reeds over deze standaardkennis en -vaardigheden beschikken. In het onderstaande schema benoemen wij deze. De nieuwe kennis die de Masterclass beoogt over te dragen, komen in een aparte kolom aan de  orde.

Graag checken de docenten of die nieuwe kennis inderdaad nieuw is. We hebben zelf voldoende theoretische kennis en ervaringen uit het verleden. Als deelnemers reeds voldoende up-to-date kennis bezitten, geven wij les met de handen op de rug. Dan zijn wij gespreksleiders die de uitwisseling van ervaringen tussen deelnemers faciliteren. Zijn er onderdelen nog niet bekend, dan komt het geven van colleges en instructies meer naar voren. Van elke deelnemer checken wij wat hij of zij al weet en kan, en wat de leerwensen zijn.

Aanmelden voor de Masterclass is mogelijk via https://guusschrijversacademie.nl/ 

Fase van zorgvernieuwing

Standaardkennis en -vaardigheden

Nieuwe kennis gepresenteerd tijdens de studiedag

1. ontwerpen van een pilotproject

 • Lineair ontwerpen van nieuw zorgpad  door professionals en patiëntvertegenwoordigers vanuit doelstellingen, instroomcriteria, ontslagcriteria, inrichting zorgprocessen en te verwachten effecten te meten via een evaluatie
 • Projectmanagement zoals teambesprekingen leiden, voortgangsbewaking en ‘trouble shooting’
 • Circulair ontwerpen van nieuw zorgpad via Canvasmethode;
 • Co-creatie ook samen met zorgverzekeraar en/of de gemeente;
 • het maken van een business case voor de pilot zelf en voor de opschaling (mogelijke besparingen op langere termijn)
 • het ontwerpen van een nieuwe -software applicatie als specifiek pilotproject binnen de gezondheidszorg.

2. evalueren van een

    pilotproject

 • Het toepassen van de PDCA-cyclus en van beschrijvend evaluatie-onderzoek
 • Het doen van kwalitatief onderzoek door middel van interviews of focusgroepen
 • het uitvoeren van  eenvoudige statistische berekeningen en het rapporteren daarover.

 

 • het gelijktijdig ontwerpen en evalueren van de pilot;
 • mixed method aanpak van evaluatie (verschillende onderzoeksmethoden tegelijk met triangulatie)
 • het benutten van routinematig verzamelde data
 • het uitvoeren van statistische evaluaties bij kleine groepen waarbij statistische toetsing niet mogelijk is

 

3. regionale

    implementatie van

    een geslaagde pilot

 • Het verspreiden van kennis via eigen nieuwbrieven, websites, agendering  op regionale overleggen en regionale studiebijeenkomsten.
 • Het ontwerpen van financiële governance en van kwaliteitsborging gedurende de implementatie
 • Het creëren en onderhouden van regionaal draagvlak bij alle partijen
 • Het maken van een business case voor alle partijen: wie verliest omzet en wie vergroot die? Hoe vindt compensatie plaats?
 • Het evalueren van de regionale implementatie met benutting van een of meer controleregio’s.

4. nationale

    opschaling van een

    geslaagde regionale

    implementatie

 • Het verspreiden van kennis over geslaagde regionale implementatie  via eigen nieuwbrieven, websites, agendering op nationale overleggen en congressen

Behalve kennisverspreiding ook inzetten van:

 • Financiële prikkels die stimuleren tot navolging van de geslaagde implementatie
 • Het opnemen als professionele standaard van  de geslaagde implementatie
 • Het verruimen, schrappen of aanpassen van de wetgeving voor zover deze implementatie verhindert.
 • Het ontwerpen van een nationaal implementatie-programma van overheid en veld
 • Het ontwerpen van een communicatie strategie en politieke lobby ter ondersteuning van de nationale opschaling.
Om uw reactie op deze pagina te kunnen plaatsen, moet u eerst inloggen.

Heeft u nog geen profiel? Registreer u dan om te kunnen inloggen op onze website.
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen