Opleiding

Advanced Leiderschap Programma Goed Toezicht

Voor herijking en actualisering

 

Ontwikkelingen en veranderingen in de zorg vinden continu plaats. Er ontstaat zowel een toenemende behoefte onder burgers aan medezeggenschap en ‘medebeslisschap’, als nieuwe financieringsvormen en passende alternatieven in structurering en organisatie van de zorg. Ook op technologisch- en ICT-gebied zijn er volop ontwikkelingen. Het behoeft geen uitleg dat dit ook impact heeft op het toezichthouderschap. In het geformuleerde NVTZ-beleid ‘Goed toezicht’ wordt hierop ingespeeld. Dit vraagt om leiderschap, ook op het gebied van toezichthouden.

Dit leiderschapsprogramma is ontwikkeld in het kader van het geformuleerde NVTZ-beleid ‘Goed beslagen ten ijs’ met de uitgangspunten van ‘Goed toezicht’. Daarin wordt aangegeven dat het wenselijk is om eens in de vier jaar het eigen toezicht te herijken of deze past en voldoet aan de eisen van de tijd. Daarnaast geldt natuurlijk de intrinsieke motivatie van (leden van) de raad van toezicht om zich blijvend te ontwikkelen en toezicht als een professie te zien.

Doelgroep
Het programma is met name bedoeld voor voorzitters van raden van toezicht of diegenen die namens de raad van toezicht zich zullen gaan bezighouden met strategische heroriëntering.

In het leiderschapsprogramma komt aan de orde:

 • Hoe de raad van toezicht in zijn rol als strategisch adviseur is in te zetten t.b.v. de organisatie en goede zorg;

 • Het juiste samenspel in de raad van toezicht, met de raad van bestuur en met andere stakeholders, zowel intern als extern;

 • De verschillende leiderschapsstijlen en wijzen van vergaderingen voorzitten en hoe deze effectief kunnen worden ingezet binnen de boardroom dynamics;

 • Hoe de raad van toezicht verbinding kan zoeken met de maatschappelijke adherente omgeving.

Het betreft een compact programma dat bestaat uit een drietal onderdelen. De grote veranderingen in de samenleving en de impact op organisaties, de dynamiek in de raad van toezicht en u in de rol van voorzitter om vanuit gepaste regie het geheel goed te leiden. Het compacte programma is bedoeld om u te ondersteunen in het optimaal vervullen van uw rol. Samen met andere ervaren voorzitters van raden van toezicht krijgt u nieuwe inzichten aangereikt, bespreekt u eigen casuïstiek en dat van de andere deelnemers en bespreekt u op welke wijze u uw rol als voorzitter nog beter kunt vervullen. Het programma reikt aan, inspireert, agendeert en stimuleert herijking.

Werkvormen
Aangezien er sprake is van ervaren deelnemers wordt, naast inspirerende sprekers van hoog niveau en een zeer ervaren kerndocent, expliciet ook het leerprincipe ‘halen en brengen’ gehanteerd. Tijdens de opleidingsdag wordt tijd ingeruimd om samen met de andere deelnemers uw waarden, dilemma’s en uw eigen casuïstiek in te brengen. Leren met en van elkaar vindt op deze manier daadwerkelijk plaats.

Wat brengt deze leergang u en uw raad van toezicht?

 • Inzicht in de essentiële ontwikkelingen in de voor u relevante sector van de zorg;

 • Meest actuele opvattingen over toezicht;

 • Verdieping en mogelijke herijking als raad van toezicht;

 • Impuls voor de verdere ontwikkeling van uw raad van toezicht;

 • Handvatten voor actuele regievoering voor de voorzitter;

 • De compacte setting qua aantal deelnemers en de gehanteerde werkvormen versterken het onderling leren;

 • De online leeromgeving biedt daarnaast de mogelijkheid om informatie te delen, e-introductieColleges te volgen en relevante documenten te downloaden.

Programmaopzet

Voorbereiding
U krijgt toegang tot een online leeromgeving. Als introductie op de leergang volgt u een tweetal korte e-introductieColleges over ontwikkelingen in de zorg en nieuwe vormen van toezichthouden. Tevens bereidt u zich voor door enkele vragen te beantwoorden op basis van de e-introductieColleges.

Dag 1

Intensieve kennismaking
Het programma start met een intensieve kennismaking waarin niet zozeer het cv van de deelnemers centraal staat, maar waarin juist uw persoonlijke missie, uw dilemma’s en/of hoofdkrakers op het gebied van toezichthouden aan de orde komen.

Maatschappelijke dynamieken
Vervolgens voert u op basis van een uiteenzetting van de inleider over veranderende dynamieken in de samenleving en veranderingen in het voor u relevante werkveld een dialoog met elkaar over de impact die dat heeft op het besturen van organisaties, de omgang met belanghouders en de keuze van een leiderschapsstijl.

Nieuwste inzichten op het gebied van toezicht
Op het gebied van ketenvorming in integrale dienstverlening, wijkgericht werken, zelforganisatie en decentralisatie, waardengedreven werken en nieuwe burgerinitiatieven zien wij nieuwe vormen van toezicht ontstaan. Dit leidt tot nieuwe inzichten die ook tot nieuwe aanpakken binnen uw raad van toezicht aanleiding kunnen geven. De nieuwste inzichten worden tijdens deze sessie gedeeld.

Tussentijdse opdracht (op afstand)
Ter voorbereiding op dag 2 krijgt u een tussentijdse opdracht die impact zou kunnen hebben op de bovengenoemde onderwerpen in de eigen raad van toezicht; op het gebied van samenstelling en expertise van de raad van toezicht, de wijze van voeren van dialoog en beoordeling, de stijl van toezichthouden en de vorm en structuur van toezichthouden. De uitwerking van deze opdracht door alle deelnemers is belangrijke input voor dag 2.

Dag 2

De eerste dag stond met name in het teken van uitwisseling over de externe omgeving en de nieuwste inzichten op het gebied van toezicht. Tijdens de tweede dag wordt de vertaalslag gemaakt naar de werkwijze van de raad van toezicht en de consequenties daarvan voor uw eigen rol en de interactie met de raad van bestuur. Deze dag is interactief en geeft u de mogelijkheid dit nieuwe samenspel ook werkelijk uit te proberen door middel van onderlinge uitwisseling en simulatie. Aan het eind van de tweede dag is er ruime gelegenheid om de concrete veranderopgave voor uw raad van toezicht te formuleren.

Afrondende opdracht
Via de online leeromgeving ontvangt u een afrondende opdracht. Daarin wordt u gevraagd of u uw voornemens qua ontwikkeling van de raad van toezicht wilt beschrijven. Tevens geeft u aan welke rol u zelf daarvoor wilt innemen. In dit onderdeel staat centraal wat de gewenste ontwikkeling is van uw raad van toezicht en het bestuur in zijn geheel gezien de context waarin uw organisatie zich bevindt. U neemt uw persoonlijke missie of ambitie en uw leiderschapsstijl hierin mee.

Kosten

NVTZ-leden: € 1.195,-
Niet-leden: € 1.493,75

Dit programma is bedoeld voor personen die al toezichthouder zijn. Bent u nog geen toezichthouder maar wel oriënterend naar deze functie? Dan verwijzen we u graag naar de "Oriëntatiesessies voor de aankomende toezichthouder in zorg en welzijn".

Themabank: Ondersteuning van RvT, Informatievoorziening en werkbezoek, (Mede)zeggenschap en cliƫntenraad, Innovatie van governance (keten- en netwerkgovernance), Corporate governance / toezicht in andere sectoren, Voorzitterschap (Goed beslagen ten ijs), Reflectie en evaluatie, Boardroom dynamics
Doelgroep: Meer ervaren
Tijdsduur: 2 dagen
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen