HRM en organisatieontwikkeling

Toezichthouden op een nieuwe koers

Steeds meer zorg- en welzijnsorganisaties bewegen zich richting nieuwe vormen van leiderschap en organiseren. Voorbeelden daarvan zijn: het werken met zelfsturende of zelforganiserende teams, ‘Lean management’, sociocratie, de consent-methode, holacracy, het werken met ‘deep democracy’, Appreciative Inquiry (waarderend onderzoeken), Agile, Scrum, onderdelen van ‘Het Nieuwe Werken’, maar ook het werken volgens ‘De Bedoeling’ (Wouter Hart), Rijnlands werken en met bedrijfsantropologische aanpakken zoals beschreven in het Managementboek van het jaar 2016 ‘De Corporate Tribe’.

Deze beweging vindt vaak plaats tegen een achtergrond van beperkte financiële middelen en kostenreductie in de zorg en welzijn met geregeld de nodige personele consequenties. Daarnaast is er sprake van maatschappelijke en sectorale ontwikkelingen die leiden tot andere vormen van samenwerken, bijvoorbeeld domein overstijgende netwerken.

Wat speelt er binnen organisaties bij de huidige grote veranderingen? Is oriëntatie op nieuwe vormen van organiseren en verandering nodig en zo ja, hoe geef je die oriëntatie vorm met welke betrokkenen?

In deze opleiding staan we stil bij de invloed van die beweging naar nieuwe vormen van leiderschap, besturen en organiseren, specifiek belicht vanuit human resource management en organisatieontwikkeling en de rol van de toezichthouder hierbij.

Onderwerpen

  • Organisatie samenspel in een verandertraject inclusief de rand- en succesvoorwaarden;
  • Bepaling filosofie, praktijken, aanpak en vormen die passen bij de organisatie;
  • Versterking betrokkenheid, bevlogenheid en veranderkracht van de werknemers waarbij de ‘onderstroom’ in de organisatie naar boven komt;
  • Impact op de mindset, ontwikkelrichting en competenties van de werknemers na de gekozen vorm van nieuw organiseren;
  • Waardevolle aspecten van het besturings- en toezichtmodel, werkprocessen, HR-beleid, activiteiten en instrumenten die bijdragen aan de gewenste vernieuwing waarbij de aspecten die tegenwerken ook worden meegenomen;
  • De verhouding tussen de beweging van een organisatie in relatie tot de ‘systeemwereld’ van regels op het vlak van bestuur, toezicht, medezeggenschap en arbeids- of ambtenarenrecht, inclusief dwingende cao-regels.

Wat brengt dit u en uw raad van toezicht?

  • Inzicht in de vragen die spelen bij personeelsmanagement en organisatieontwikkeling, in de beweging naar nieuwe vormen van leiderschap, besturen en organiseren;
  • Inzicht in het samenspel met ondernemingsraad, cliëntenraad -en de door deze organen vertegenwoordigde werknemers en cliënten tijdens een verandertraject;
  • Handvatten voor de rol van de raad van toezicht bij de advisering en monitoring van het bestuur op dit vlak;
  • Een manier om de eigen onafhankelijkheid te borgen en tegelijkertijd mee te denken over de strategie, het werkproces en het HR-beleid van de organisatie.

Kosten

NVTZ-leden: € 545,-
Niet-leden: € 681,25

Deze sessie is bedoeld voor personen die al toezichthouder zijn. Bent u nog geen toezichthouder maar wel oriënterend naar deze functie? Dan verwijzen we u graag naar de "Oriëntatiesessies voor de aankomende toezichthouder in zorg en welzijn".

Themabank: Persoonlijke factor
Thema: Strategie, Integraal toezicht
Doelgroep: Minder ervaren, Meer ervaren
Doel: Kennis, Inzicht opdoen van andere deelnemers, Ervaringen delen
Tijdsduur: 1 dag
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Zoek+Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen