Opleiding

Toezicht op ICT in één dag

Noodzakelijke kennis en inzichten voor elke raad van toezicht

Wij leven in een disruptieve wereld: veranderingen voltrekken zich met een exponentiële snelheid. De rol die Informatie- en CommunicatieTechnologie (ICT) hierbij speelt, is cruciaal. 

Hoe lang kan de organisatie waar u toezicht op houdt zonder ICT? Een dag? Een paar uur? Of nog korter? (Zorg)organisaties zijn in toenemende mate geautomatiseerd, met als gevolg het immer afhankelijker worden van stabiele en veilige IT-systemen. Niet alleen de primaire processen staan onder druk wanneer de beveiliging van die systemen niet goed geregeld is, ook de reputatie kan hieronder lijden.

Het belang van dit thema wordt tot op heden onvoldoende onderkend in de bestuurskamer en vindt nog slechts mondjesmaat de weg naar de vergadertafel van de interne toezichthouders. Dit komt vanuit de onbekendheid (met de ermee gepaard gaande risico’s) met het thema ICT, hetgeen te vaak inhoudt dat noch bij bestuurders noch bij toezichthouders ICT een onderwerp is dat de aandacht krijgt die het natuurlijk wel verdient.

Toezicht houden op ICT is niet langer meer vooral een financieel bepaalde kwestie, maar betreft alle processen in een organisatie. De rol van ICT begint immers al bij de klanten van de organisatie (helpdesksystemen, CRM), doch evenzeer bij marketing (marketingtools, portfolio, concurrentieanalyse), R&D (van primair onderzoek tot de ontwikkeling van nieuwe diensten en producten), logistiek (koppeling front-end met distributiesysteem, koppelingen met leveranciers), etc. Dit vergt van eerstens het bestuur en vervolgens van het toezicht een integrale benadering.

De zorg kent inmiddels een grote inzet van ICT. Onder meer op het gebied van patiëntendossiers, domotica, robotisering, verantwoording, verbetering van de kwaliteit van zorg, etc. Het gaat inmiddels ook over substantiële investeringen en veelal lange termijn verplichtingen. Belangrijke items als privacy, continuïteit, technische beschikbaarheid, innovatie en leverancierselectie spelen een belangrijke rol. Toezichthouders hebben een verantwoordelijkheid aangaande compliance, continuïteit en veiligheid. ICT-deskundigheid in de raad van toezicht is daarom onontbeerlijk. Hoe is het met u en in uw raad van toezicht gesteld met de ICT-kennis? Welke vragen heeft u naar uw raad van bestuur?

Op basis van inbreng vanuit deelnemers wordt casuïstiek behandeld en wordt de vertaling gemaakt naar de praktijk. Het uiteindelijke doel is om het thema ICT bespreekbaar te maken binnen uw eigen raad van toezicht.

Onderwerpen

  • Digitale disruptie: een overzicht van de recente en toekomstige ontwikkelingen;

  • ICT governance: hoe toezicht te houden op ICT;

  • Beperkt theoretisch kader met modellen en systematiek;

  • Behandeling van (uw) praktijkcases.

Wat brengt deze sessie u en uw raad van toezicht?

  • Bewustwording waar u staat met uw organisatie op het gebied van ICT;

  • U wordt uitgedaagd ICT verder aan te pakken binnen uw rol als toezichthouder;

  • Inzicht in de diverse subniveaus die er zijn op het gebied van ICT;

  • Risico-inschatting bij keuzes voor investeringen op ICT-gebied.

Kosten

NVTZ-leden: € 495,-
Niet-leden: € 618,75

Deze sessie is bedoeld voor personen die al toezichthouder zijn. Bent u nog geen toezichthouder maar wel oriënterend naar deze functie? Dan verwijzen we u graag naar de "Oriëntatiesessies voor de aankomende toezichthouder in zorg en welzijn".

Themabank: ICT en privacy, Boardroom dynamics
Thema: Integraal toezicht
Doelgroep: Minder ervaren, Meer ervaren
Doel: Kennis, Vaardigheid, Inzicht opdoen van andere deelnemers, Reflectie, Ervaringen delen
Tijdsduur: 1 dag
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen