Opleiding

Strategisch partnerschap

Relatie tussen toezichthouder en bestuurder

 

In deze opleiding wordt aandacht besteed aan de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van governance, waarbij bestuur en intern toezicht zich op een meer inhoudelijke manier tot elkaar en andere betrokkenen verhouden. Bij strategisch partnerschap staat niet de procedurele omgang maar het inhoudelijk debat centraal. Onderzoek en praktijkervaringen laten zien dat er echte vernieuwingen nodig zijn, maar dat er inmiddels toch ook al belangrijke stappen in de goede richting worden gezet. Van deze stappen, de betere practices, kunnen we veel leren. Als reactie op eerdere misstanden is de ontwikkeling van de governance de laatste jaren nogal technisch en procedureel van aard geweest. De regels en het afvinkgedrag leken te domineren. Angst en wantrouwen overheersten. Er is ruimte nodig voor de verdere ontwikkeling van strategisch partnerschap van binnenuit tussen bestuur en intern toezicht en in verbinding met stakeholders.

Deze opleiding wordt in samenwerking met de VTW Academie (Vereniging van Toezichthouder in Woningcorporaties) en de VTOI-NVTK Academie (Vereniging voor Toezichthouders in Onderwijsinstellingen en Kinderopvang) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit de drie maatschappelijke sectoren kunnen zich hiervoor aanmelden.

De vernieuwingen dienen vooral gezocht te worden in:

  • Een versterking van het inhoudelijk debat;
  • Nieuwe vormen van verbinding met relevante stakeholders;
  • Het daadwerkelijke invulling geven aan de verantwoording.

De meerwaarde van strategisch partnerschap kan vooral tot uiting komen in de voorkantbenadering (als bestuur en toezicht vroegtijdig met elkaar in gesprek komen), het selecteren van belangrijke thema’s voor de komende periode, de brede oriëntatie op belangen en perspectieven en de zogenoemde inclusieve benadering: de betrokkenheid van en dialoog met stakeholders.

Het lijkt erop dat ‘inclusief strategisch partnerschap’ tot een sterker innovatief vermogen van de organisatie leidt.

Onderwerpen

  • Hoe komen we als intern toezicht/raad van toezicht en bestuur tot een  meer inhoudelijk debat?;
  • Wat betekent dat voor de rollen, onderlinge omgang, informatievoorziening en werkwijze?;
  • Met welke dilemma’s krijg je in zulke gevallen te maken en hoe ga je daarmee om?;
  • Praktijkvoorbeelden: wat kunnen we leren van de ‘best practices’?

Wat brengt dit u en uw raad van toezicht?

  • Inzicht in de ontwikkeling van de governance in de drie maatschappelijke sectoren, de actualiteit (de stand van zaken op dit moment) en de lessons learned: verkennen wat daarvan geleerd kan worden voor de eigen situatie;
  • Het vertrouwd raken met nieuwe opvattingen over en concepten van toekomstbestendige governance en met name het concept van strategisch partnerschap: wat houdt het in en wat kan het opleveren?
  • Bewustwording van relevante competenties: visieontwikkeling, bestuurlijk inzicht, toezichthoudende kwaliteiten, onafhankelijke oordeelsvorming en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Naast het verkrijgen van inzicht in de betekenis van strategisch partnerschap tussen bestuur en intern toezicht en het verkennen van de mogelijkheden (aan de hand van best practices), zal er ook ruimte zijn voor de inbreng en uitwisseling van eigen ervaringen.

Kosten

NVTZ-leden: € 495,-
Niet-leden: € 618,75

Deze sessie is bedoeld voor personen die al toezichthouder zijn. Bent u nog geen toezichthouder maar wel oriënterend naar deze functie? Dan verwijzen we u graag naar de "Oriëntatiesessies voor de aankomende toezichthouder in zorg en welzijn".

Themabank: Innovatie van governance (keten- en netwerkgovernance)
Doelgroep: Minder ervaren, Meer ervaren
Tijdsduur: 1 dag
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
ThemabankZoek + Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen