Beleid

Profiel als ankerpunt voor nieuw beleid

De NVTZ heeft in 2011 het Profiel toezichthouder zorg 2.0.2.0 vastgesteld. Dit profiel biedt houvast bij de verdere ontwikkeling van de toezichtsfunctie voor zorginstellingen in de komende jaren.

Het profiel kent zes dimensies:

  1. De verantwoordelijkheid van de toezichthouders, zijn bevoegdheden en taken
  2. De functionele componenten van toezicht
  3. De competentie van de toezichthouder
  4. De rollen van de toezichthouder en het schakelen tussen die rollen
  5. De verhouding van de individuele toezichthouder tot de toezichthouder als collectief (raad van toezicht)
  6. De context waarbinnen de toezichthouder acteert

U kunt hier het profiel bestellen.

Drie langjarige thema's

Gebaseerd op het profiel kent de NVTZ een meerjarenbeleidsplan met drie langjarige thema's:

  • De professionalisering van de toezichthouders in de zorg

  • Verrijking relatie toezichthouders en bestuurders

  • Collectief van toezichthouders als spreekbuis naar de samenleving

De NVTZ heeft haar beleidsvoornemens vastgelegd in het NVTZ  Meerjarenplan 2012 – 2015. De speerpunten voor 2013 zijn vastgelegd in het jaarplan 2013.